Dezinfectant fara clatire pentru maini Soft Care Des E Spray, 20 litri

Dezinfectant fara clatire pentru maini Soft Care Des E Spray, 20 litri

714,00 lei cu TVA

Dezinfectant fara clatire pentru maini (TP1) Soft Care Des E Spray, 20 litri. Avizat de ministerul sanatatii.

1 în stoc

Descriere

Dezinfectant fara clatire pentru maini (TP1) Soft Care Des E Spray, 20 litrii. Avizat de ministerul sanatatii.

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/preparatului şi a societăţii/întreprinderii
1.1 Identificarea substanței sau a amestecului
Denumire comercială: Soft Care Des E Spray
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizări identificate:
Exclusiv pentru uz profesional.
AISE-P1300 – Dezinfectant profesional pentru igienizarea mâinilor
Utilizări nerecomandate: Alte utilizări decât cele identificate nu sunt recomandate
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands
Date de contact
Diversey România s.r.l

1.4 Numărul de telefon pentru urgență
Se va consulta un medic (dacă este posibil, arătaţi eticheta sau fișa cu date de securitate)
Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică
Tel: 40 21-318.36.06
SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
Flam. Liq. 2 (H225)
2.2 Elemente pe etichetă
Cuvânt de avertizare: Pericol.
Fraze de pericol:
H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Fraze de precauţie.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P403 + P235 – A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.
2.3 Alte pericole
Alte pericole nu sunt cunoscute. Produsul nu îndeplineşte criteriile pentru PBT sau vPvB, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1907/2006,
Anexa XIII.
SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii (ingredientele)
3.2 Amestecuri
Ingrediente Numărul CE Număr CAS Număr REACH Clasificare Observa
ţii
Procent
masic
alcool etilic 200-578-6 64-17-5 01-2119457610-43 Flam. Liq. 2 (H225) 50-75
propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 01-2119457558-25 Flam. Liq. 2 (H225)
STOT SE 3 (H336)
Eye Irrit. 2 (H319)
3-10

Fişă cu Date de Securitate
Soft Care Des E Spray
glicerină 200-289-5 56-81-5 01-2119471987-18 Neclasificat 1-3
Limitele de expunere la locul de muncă, dacă există, sunt enumerate în subsecţiunea 8.1.
[1] Sunt exceptate: amestecurile ionice. A se vedea Regulamentul (CE) nr 1907/2006, Anexa V, punctul 3 şi 4. Această sare poate exista, conform calculelor, şi a
fost inclusă doar în scopul clasificării şi etichetării. Fiecare materie primă din amestecul ionic este înregistrată, conform cerințelor.
[2] Sunt exceptate:cele incluse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr 1907/2006.
[3] Sunt exceptate: Anexa V din Regulamentul (CE) nr 1907/2006.
[4] Sunt exceptate: polimeri. A se vedea articolul 2 (9) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006.
Pentru textul complet al frazelor H şi EUH menţionate în această secţiune, a se vedea secţiunea 16.
SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Inhalare: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Contact cu pielea: Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.
Contact cu ochii: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi
dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Ingerare: Clătiţi gura. Beți imediat un pahar cu apă. Nu administraţi nimic pe cale orală unei persoane
inconştiente. Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Auto-protecţia persoanei care acordă
primul ajutor:
Purtaţi echipament individual de protecţie cum este indicat în subsecţiunea 8.2.
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Inhalare: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare.
Contact cu pielea: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare.
Contact cu ochii: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare.
Ingerare: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare.
4.3 Indicaţii cu privire la asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu există informaţii disponibile privind testele clinice şi monitorizarea medicală. Informaţii specifice toxicologice privind substanţele, dacă sunt
disponibile, pot fi găsite în secţiunea 11.
SECŢIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Dioxid de carbon. Pulbere uscată. Jet de apă. Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de apă sau spumă rezistentă la alcool.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Nu sunt cunoscute riscuri speciale.
5.3 Recomandări destinate pompierilor
Ca in orice alt incendiu, se va purta un aparat respirator autonom şi echipament de protecţie adecvat, inclusiv mănuşi şi ochelari de protecţie
pentru ochi/faţă.
SECŢIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale
6.1 Măsuri de precauţie personală, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Opriţi toate sursele de aprindere. Se va ventila zona respectivă.
6.2 Măsuri de precauţie pentru protecția mediului înconjurător
Nu lăsaţi să se infiltreze în sistemele de canalizare, în ape de suprafaţă sau în ape freatice. Se va dilua cu multă apă.
6.3 Metode şi materiale pentru izolarea şi curăţarea scurgerilor accidentale
Absorbiţi cu materiale de absorbție a lichidului adecvate (nisip, diatomit, absorbant universal, rumegus).
6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru echipamentul personal de protecţie a se vedea subsecţiunea 8.2. Pentru considerentele de eliminare a se vedea secţiunea 13.
SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare
7.1 Măsuri de precauţie pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevenire a incendiilor și a exploziilor:
A se păstra departe de flăcări și suprafeţe fierbinți. – Fumatul interzis. A se păstra departe de surse de căldură. Se vor lua măsuri de precauţie
împotriva descărcărilor statice.
Măsuri de precauție necesare pentru protecția mediului înconjurător:
Pentru controalele de expunere a mediului a se vedea subsecţiunea 8.2.
Măsuri generale de igienă a muncii:
Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate. Se va păstra la distanţă de mâncare, băutură inclusiv cele
pentru animale. Nu amestecaţi cu alte produse decât în cazul în care aţi fost sfătuiţi de Diversey. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la
sfârşitul programului de lucru. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Se va folosi numai cu ventilaţie adecvată. Vezi secţiunea
8.2, Controale ale expunerii / Protecţia personală.

Fişă cu Date de Securitate
Soft Care Des E Spray
7.2 Condiţii pentru depozitarea în siguranţă, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Depozitați conform reglementărilor locale şi naţionale. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se depozita într-un recipient închis. A se
păstra numai în ambalajul original. A se feri de îngheţ. A se păstra la rece. Feriţi de căldură si de razele solare directe.
Pentru condiţii de evitat a se vedea sub-secţiunea 10.4. Pentru materialele incompatibile a se vedea subsecţiunea 10.5.
7.3 Utilizare (utilizări) specifică (specifice
Nu există informaţii specifice pentru utilizarea finală.
SECŢIUNEA 8: Controlul expunerii/protecţia personală
8.1 Parametri de control
Valori limită de expunere la locul de muncă
Valorile limită în aer, dacă sunt disponibile:
Ingrediente Valoare (i) pe termen
lung
Valoare (i) pe termen
scurt
alcool etilic 1000 ppm
1900 mg/m3
5000 ppm
9500 mg/m3
propan-2-ol 81 ppm
200 mg/m3
203 ppm
500 mg/m3
Valorile limită biologice, dacă sunt disponibile:
Procedurile recomandate de monitorizare, dacă sunt disponibile:
Limitele de expunere suplimentare, în condiţiile de utilizare, dacă sunt disponibile:
DNEL / DMEL şi valorile PNEC
Expunere umană
DNEL expunere orală – utilizator (mg / kg greutate corporală)
Ingrediente Efecte locale pe
termen scurt
Efecte sistematice pe
termen scurt
Efecte locale pe
termen lung
Efecte sistematice pe
termen lung
alcool etilic – Nu există date
disponibile
– 87
propan-2-ol – – – 26
glicerină Nu există date
disponibile
Nu există date
disponibile
– 229
DNEL expunere cutanată – Muncitor
Ingrediente Efecte locale pe
termen scurt
Efecte sistemice pe
termen scurt (mg / kg
greutate corporală)
Efecte locale pe
termen lung
Efecte sistemice pe
termen lung (mg / kg
greutate corporală)
alcool etilic – – – 343
propan-2-ol Nu există date
disponibile
– Nu există date
disponibile
888
glicerină Nu există date
disponibile
– Nu există date
disponibile
Nu există date
disponibile
DNEL expunere cutanată – utilizator
Ingrediente Efecte locale pe
termen scurt
Efecte sistemice pe
termen scurt (mg / kg
greutate corporală)
Efecte locale pe
termen lung
Efecte sistemice pe
termen lung (mg / kg
greutate corporală)
alcool etilic – – – 206
propan-2-ol Nu există date
disponibile
– – 319
glicerină Nu există date
disponibile
– Nu există date
disponibile

DNEL expunere inhalatorie – Muncitor (mg/m3)
Ingrediente Efecte locale pe
termen scurt
Efecte sistemice pe
termen scurt
Efecte locale pe
termen lung
Efecte sistemice pe
termen lung
alcool etilic 1900 – – 950
propan-2-ol – – – 500
glicerină – – 56 56
DNEL expunere inhalatorie – utilizator (mg/m3)
Ingrediente Efecte locale pe
termen scurt
Efecte sistemice pe
termen scurt
Efecte locale pe
termen lung
Efecte sistemice pe
termen lung
alcool etilic 950 – – 114
propan-2-ol – – – 89
glicerină – – – 33
Expunerea mediului
Expunerea mediului – PNEC
Ingrediente Apă de suprafaţă,
proaspătă (mg/l)
Apă de suprafaţă,
marină (mg/l)
Intermitent (mg / l) Epurarea apelor uzate
(mg/l)
alcool etilic 0.96 0.79 2.75 Nu există date
disponibile
propan-2-ol 140.9 140.9 140.9 2251
glicerină 0.885 0.0885 8.85 1000

Fişă cu Date de Securitate
Soft Care Des E Spray
Expunerea mediului – PNEC, continuare
Ingrediente Sedimente de apă
dulce (mg / kg)
Sedimente marine
(mg / kg)
Sol (mg / kg) Aer (mg/m3)
alcool etilic 3.6 2.9 0.63 –
propan-2-ol 552 552 28 –
glicerină 3.3 0.33 0.141 –
8.2 Controlul expunerii
Informaţiile următoare se aplică pentru utilizările indicate în subsecţiunea 1.2 din fișa cu date de securitate.
Consultaţi fişa tehnică a produsului pentru instrucţiuni de aplicare şi manipulare, dacă este disponibilă
Condiţii normale de utilizare sunt presupuse pentru această secţiune
Măsuri de siguranţă recomandate pentru manipularea nediluat produsului::
Controale inginereşti adecvate Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Controale organizatorice adecvate: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Echipament de protecţie personală
Protecţie pentru ochi / faţă: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Protecţie mâinilor: Nu se aplică.
Protecţie corporală: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Protecţie respiratorie: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Controale ale expunerii mediului
înconjurător:
Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare sau apă menajeră nediluat ori ne-neutralizat.
SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Informaţiile din această secţiune se referă la produs, exceptând cazul în care informaţiile enumerate se referă la substanță.
Starea de agregare: Lichid
Culoare: Limpede, Incolor
Miros: Produs specific
Pragul de acceptare a mirosului: Nu se aplică
Date despre substanţă, punct de fierbere
Ingrediente Valoare
(°C)
Metodă Presiune atmosferică
(hPa)
alcool etilic 78.4 Metodă indisponibilă
propan-2-ol 82 Metodă indisponibilă 1013
glicerină 290 Metodă indisponibilă 1013
Inflamabilitatea (lichid): Inflamabil.
( Manualul UN de Teste și Criterii, secțiunea 32, L.2 )
Date despre substanţă, inflamabilitate sau limită de explozie, dacă sunt disponibile:
Ingrediente Limita minimă
(% vol)
Limita maximă
(% vol)
propan-2-ol 2 13
glicerină 2.7 19
Date despre substanţă, presiunea vaporilor
Ingrediente Valoare
(Pa)
Metodă Temperatură
(°C)
alcool etilic 5800 Metodă indisponibilă
propan-2-ol 4200 Metodă indisponibilă 20
glicerină < 1 Metodă indisponibilă 20
Metodă / observaţii
pH ≈ 7 (pur) ISO 4316
Punct de topire/punct de îngheţ (°C): Nedeterminat Nerelevant pentru clasificarea produsului
Punct iniţial de fierbere şi domeniu de fierbere (°C) : Nedeterminat Consultaţi informaţiile despre substanţă
Metodă / observaţii
Punct de inflamabilitate (°C): < 21 °C capsulă închisă
Combustie prelungită: Nu se aplică.
Rata de evaporare: Nedeterminat Nerelevant pentru clasificarea produsului
Inflamabilitatea (solid, gaz): Neaplicabil pentru lichide
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate (%) : Nedeterminat Consultaţi informaţiile despre substanţă
Metodă / observaţii
Presiunea de vapori: Nedeterminat
Pagină 4 / 11
Consultaţi informaţiile despre substanţă
Fişă cu Date de Securitate
Soft Care Des E Spray
Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă: Complet miscibil
Date despre substanţă, solubilitate în apă
Ingrediente Valoare
(g/l)
Metodă Temperatură
(°C)
alcool etilic Nu există date
disponibile
propan-2-ol Solubil Metodă indisponibilă
glicerină 500 Metodă indisponibilă 20
Date despre substanţă, coeficient de partiţie n-octanol/apă (log Kow): a se vedea subsecţiunea 12.3
Temperatura de descompunere: Nu se aplică.
9.2 Alte informaţii
Date despre substanţă, constantă de disociere, dacă sunt disponibile:
SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1 Reactivitate
Nu sunt cunoscute pericolele de reactivitate în condiţii normale de depozitare şi utilizare.
10.2 Stabilitate chimică
Stabil în condiţii normale de depozitare şi utilizare.
10.3 Posibilitatea apariției unei reacții periculoase
Nu sunt cunoscute reacţii periculoase în condiţii normale de depozitare şi utilizare.
10.4 Condiţii de evitat
Nu sunt cunoscute în condiţii normale de depozitare şi utilizare.
10.5 Materiale incompatibile
Nu se cunosc în condiţii normale de utilizare.
10.6 Produse de descompunere periculoase
Nu sunt cunoscute în condiţii normale de depozitare şi utilizare.

 

Rezumat de siguranță Pagină 1 / 1
Revizia:
2020-03-15
Pericole pentru om și mediu
Prevenire și conduită
Procedură de urgență
Măsuri de prim ajutor
Cuvânt de avertizare: Pericol.
Fraze de pericol: H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Informaţiile următoare se aplică pentru utilizările indicate în subsecţiunea 1.2 din fișa cu date de securitate.
Consultaţi fişa tehnică a produsului pentru instrucţiuni de aplicare şi manipulare, dacă este disponibilă
Condiţii normale de utilizare sunt presupuse pentru această secţiune
Măsuri de siguranţă recomandate pentru manipularea nediluat produsului::
Controale inginereşti adecvate Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Controale organizatorice adecvate: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Echipament de protecţie personală
Protecţie pentru ochi / faţă: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Protecţie mâinilor: Nu se aplică.
Protecţie corporală: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Protecţie respiratorie: Nu sunt necesare măsuri de siguranţă speciale în condiţii normale de utilizare.
Controale ale expunerii mediului
înconjurător:
Nu trebuie să ajungă în sistemul de canalizare sau apă menajeră nediluat ori ne-neutralizat.
Mijloace de stingere corespunzătoare Dioxid de carbon. Pulbere uscată. Jet de apă. Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de apă sau
spumă rezistentă la alcool.
Precauţii pentru mediul înconjurător Nu lăsaţi să se infiltreze în sistemele de canalizare, în ape de suprafaţă sau în ape freatice. Se va dilua
cu multă apă.
Metodele de curăţare Absorbiţi cu materiale de absorbție a lichidului adecvate (nisip, diatomit, absorbant universal, rumegus).
Inhalare: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Contact cu pielea: Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.
Contact cu ochii: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă
acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Ingerare: Clătiţi gura. Beți imediat un pahar cu apă. Nu administraţi nimic pe cale orală unei persoane
inconştiente. Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Verificați întotdeauna etichetele produselor și consultați Fișa cu Date de Securitate pentru detalii. Informaţiile prezentate în acest document
se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. Acestea nu reprezintă garanţii pentru caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport
juridic contractual.
MSDS6997

Informații suplimentare

Greutate 17,2 kg

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Dezinfectant fara clatire pentru maini Soft Care Des E Spray, 20 litri”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *